Pravilnik nagradne igre - Portorož in Piran

Pravilnik nagradne igre

S fičkom nazaj v Portorož in Piran

1. člen
(Splošne določbe)

Organizator nagradne igre je Turistično združenje Portorož g.i.z., Obala 16, 6320 Portorož (v nadaljevanju organizator).


2. člen
(Namen)

Namen nagradne igre je promocija turističnih destinacij Portorož in Piran.

 

 3. člen
(Pogoji sodelovanja)

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 12. 6. 2020 do vključno 2. 7. 2020. Sodelovanje je mogoče preko promocij po Sloveniji ter preko spletne strani.


V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.


Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:

 • strošek dostopa do interneta;
 • strošek prenosa podatkov z interneta.


V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Turističnega združenja Portorož g.i.z. ali njihovi ožji družinski člani. Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat na različne načine.

 

4. člen
(Pravila nagradne igre)

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji, objavljenimi na spletni strani, ali jih ni izpolnil pravočasno;


V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri s tem da, udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre.

S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

 

5. člen
(Preklic sodelovanja)

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri tako, da pošlje na e-poštni naslov info@portoroz.si. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega izloči iz nagradne igre.


6. člen
(Nagrade)

V nagradni igri bodo med vsemi sodelujočimi izžrebane tedenske nagrade:

 

1.   TEDEN (12. – 18. 6. 2020) z žrebanjem 22. 6. 2020

2.   TEDEN (19. – 25. 6. 2020) z žrebanjem 29. 6. 2020

3.   TEDEN (26. 6. – 2. 7. 2020) z žrebanjem 6. 7. 2020


Finalno žrebanje bo potekalo: 15. 7. 2020

 

Vsak teden se izžreba 3 nagrajence in podeli tri nagrade.

Nagrade so:

 • 1. nagrada: 1x nočitev z zajtrkom in izposoja koles za 2 osebi (Hotel Piran) in 2x vikend paket v Portorožu in Piranu za 2 osebi (1x prenovljeni Hotel Histrion, 1x Hotel Svoboda)  
 • 2. nagrada: 3x Doživetje v Portorožu & Piranu za dve osebi (1x Večerja Na Burji, 1x Vstopnica v Thalasso SPA Lepa Vida, 1x 8-minutni Panoramski polet nad Portorožem in Piranom)
 • 3. nagrada: 3x Doživetje v Portorožu & Piranu za dve osebi (1x ogled Ribogojnice Fonda, 1x Degustacija oljčnega olja na Kmetiji Gramona, 1x Vinska degustacija za dve osebi na Kmetiji Mahnič)
 • Glavna nagrada ob finalnem žrebanju: 1x Vikend paket za dve osebi v Hotelu Kempinski Palace Portorož


Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe. 


8. člen
(Komisija nagradne igre)

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Žrebanje nagrad bo potekalo tedensko.

Komisijo sestavljajo:

 • Darja Štukelj (predsednica)
 • Lara Burkat (članica)
 • Petra Rebec (članica)

 

9. člen
(Obveščanje nagrajencev)

Tedenski nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.portoroz.si v roku 8 delovnih dni od datuma žrebanja.


Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svojem Instagram ali Facebook profilu ali na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob začetku nagradne igre.


S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Instagrama in Facebook profila in ob tem tudi označi (»tag«) oz. na spletni strani.


Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

10. člen
(Prevzem nagrad)

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko in elektronski naslov. V primeru nagrad nad 42 EUR pa pošlje nagrajenec tudi svoje davčne podatke.


Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.


Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

 

11. člen
(Varovanje informacij in osebnih podatkov)

Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.


Organizator brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre, razen če s predpisi ni določeno drugače.


Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.


Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).


Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

 • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
 • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
 • kontaktna telefonska ali mobilna številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);


V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca se podatki izbrišejo.


Uporabniki podatkov so administrator spletne strani in/ali Facebook profila.


S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila, vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

 

12. člen
(Dostopnost pravil)

Ta pravila so dostopna na spletni strani www.portoroz.si.

13. člen
(Reklamacije in pritožbe)

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.


14. člen
(Končne določbe)

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Instagram in Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Instagram in Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, nastale kot rezultat objave prispevkov na Instagram in Facebook Profilu.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani, Instagram in Facebook Profilu.

Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: info@april8.si

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@portoroz.si


 

Ljubljana, 31. 5. 2020

TZP g.i.z.