Pravilnik - Portorož in Piran
Na glavno vsebino
PISAVA
VELIKOST

CTRL+ ZA POVEČAVO
CTRL- ZA POMANJŠAVO

VELIKE/MALE
STIL

Pravilnik

SPLOŠNO O NATEČAJU


S temi pravili sodelovanja v nagradni aktivnosti “Če si G.O.A.T. imaš NFT!” (v nadaljevanju: “pravila”) organizator opredeljuje pogoje za sodelovanje v nagradni aktivnosti »Če si G.O.A.T. imaš NFT!« (v nadaljevanju: “aktivnost”), potek aktivnosti ter pravice in obveznosti organizatorja, udeležencev in nagrajencev.

S sodelovanjem v sklopu aktivnosti udeleženec potrjuje seznanjenost in strinjanje z vsemi določbami, navedenimi v teh pravilih sodelovanja.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil aktivnosti, če je to neizogibno potrebno zaradi komercialne narave aktivnosti, tehničnih vzrokov ali iz drugih razlogov na strani organizatorja ali javnosti. Vse odločitve organizatorja, vključno z izborom nagrajencev, so dokončne in udeleženci nimajo pravice pritožbe.  Za tolmačenje teh pravil je izključno pristojen organizator.

V primeru, da udeleženec ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v aktivnosti, da ne soglaša s pravili sodelovanja oziroma, da krši zaveze ali ne izpolnjuje obveznosti dogovorjenih, kot so opredeljene v teh pravilih sodelovanja, ni upravičen do nagrade in si organizator pridržuje pravico, da nagrado podeli drugemu udeležencu aktivnosti, skladno s temi pravili.

Nagradne aktivnosti niso povezane s podjetjem Meta Platforms, Inc. podjetje ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj tega nagradnega natečaja. Vsi podatki in informacije so posredovani izvajalcu oz. organizatorju, za vsa vprašanja v zvezi z nagradnimi aktivnostmi se obrnite na e-poštni naslov info@april8.si. Aktivnost se se organizira in vodi na platformi, katere lastnik in upravljavec je Meta platforms, Inc.


ORGANIZATOR IN IZVAJALEC


Natečaj poteka v organizaciji družbe Turistično združenje Portorož (v nadaljevanju: “organizator”).

Pod nadzorom in po navodilih organizatorja natečaj v delu izvaja družba April 8, digitalna agencija, d. o. o. Hrvaška ulica 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: “izvajalec”).


NAMEN


Namen aktivnosti je promocija znamke Portorož & Piran. V ta namen bodo izdani NFT G.O.A.T, ki jih bo izdal organizator (v nadaljevanju “NFT” ali “nagrada”).

Natečaj poteka na uradni spletni strani »portoroz.si«, ki ga upravlja organizator (v nadaljevaju “spletna stran”), in sicer od torka, 10. 5. 2022 do vključno srede, 31. 8. 2022.

Za namene izvedbe natečaja je organizator ustvaril tudi spletno stran portoroz.si/si/mi-smo-tu/nft (v nadaljevanju »spletna stran«). Na spletni strani so informacije povezane z natečajem.

Organizator bo na spletni strani objavil objavo, povezano z natečajem. Besedilo objave je v točki 6 teh pravil.

Udeleženci bodo na spletni strani in Instagramu lahko sodelovali v treh nagradnih aktivnostih.

 • - Nagradna aktivnost 1: Udeleženec, ki se na spletni strani prijavi na e-novice preko in se poveže s svojo digitalno denarnico, bo upravičen do prejema nagrade v obliki NFT-ja iz kolekcije 1.
 • - Nagradna aktivnost 2: Udeleženec, ki na spletni strani uspešno reši nagradno igro "Sestavi kozo" in se poveže s svojo digitalno denarnico, bo upravičen do prejema NFT-ja iz kolekcije 2.
 • - Nagradna aktivnost 3: Udeleženec, ki na Instagramu deli kozo Srečko na story-ju, označi @portorozpiran #GOAT in v privatno sporočilo prejme link s katerim je upravičen do prejema nagrade v obliki NFT-ja iz kolekcije 3.


Vsaka kolekcija vsebuje 100 NFT-jev in predstavlja nagrade za prvih 100 udeležencev v nagradnih aktivnostih.

Po zaključku aktivnosti, bodo o upravičenosti do nagrade nagrajenci presumerjeni na potrditveno stran o sodelovanju. Nadzor nad potekom nagradnega natečaja bo izvajala tričlanska komisija, ki jo imenuje organizator. O poteku natečaja bo komisija sestavila zapisnik. Zapisnik o poteku natečaja bo organizator hranil na svojem poslovnem naslovu.


POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA

V aktivnosti lahko sodelujejo sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki se strinjajo s pravili sodelovanja.


V sklopu nagradne aktivnosti sodeluje vsak posameznik, ki skladno z navodili organizatorja sledi korakom pridobivanja NFT-jev. Pogoj za udeleženca, da prejme nagrado, ki je predmet te aktivnosti je:

 • 1. NFT: Sodelujoči na spletni strani sestavi fotografijo koze Srečke
 • 2. NFT:  Sodelujoči se s svojim e-poštnim naslovom prijavi na mesečne novice Turističnega združenja Portorož
 • 3. NFT: Sodelujoči deli GIF Srečke na storyju svojega instagram profila in označiti @portorozpiran #GOAT
 • končna nagrada: vsi, ki izpolnejo vse tri aktivnosti bodo deležni bonus NFTja golden goat

Prepoved sodelovanja v sklopu aktivnosti imajo zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter zaposleni pri izvajalcu in drugih zunanjih partnerjih, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri organiziranju in izvedbi nagradnega natečaja. Navedeni bodo iz natečaja izključeni s strani organizatorja.

Organizator si pridružuje pravico, da iz aktivnosti izključi posameznika, če oceni da oseba ni primerna za sodelovanje v sklopu aktivnosti, če se tekom aktivnosti ugotovi, da je udeleženec v aktivnosti sodeloval v nasprotju s temi pravili sodelovanja, če je udeleženec podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, ali če ugotovi, da je udeleženec mladoletna oseba, in/ali sumi, da je zlorabil natečaj. O razlogih za izločitev iz aktivnosti se organizatorju ni potrebno pisno ali ustno izreči.

 

NAGRADE


Organizator bo izdal tri serije po 100 različnih NFT-jev, skupaj 300, ki jih bodo kot nagrado brezplačno prejeli sodelujoči v sklopu nagradnih aktivnosti. Na vsak NFT je vezana unikatna statična podoba koze. Vsak NFT ima tudi unikaten opis ter je označen s serijsko številko. Vsi NFT bodo razdeljeni med sodelujoče v sklopu nagradne, po vrstnem redu sodelujočih v nagradnih aktivnostih. Za vse sodelujoče, ki bodo zbrali NFT-je iz vseh treh kolekcij, bodo upravičeni do “Golden Goat” NFT-ja, ki predstavlja "utility" (posebno nagrado). Posebna nagrada bo razkrita 31. 8. 2022, vsem prejemnikom "Golden Goat" NFT-ja.

NFT ("non-fungible token") je oblika kripto sredstva, ki se izda z uporabo tehnologije veriženja podatkovnih blokov ("blockchain"). NFT se hrani v kripto denarnici, do katere ima dostop (privatni ključ) njen lastnik. NFT je možno prenašati med različnimi denarnicami ter med denarnicami in organiziranimi trgi za trgovanje, ki podpirajo trgovanje s takimi kripto sredstvi.

NFT, ki bodo izdani v sklopu te nagradne aktivnosti, bodo izdani na blockchain platformi Polygon. Organizator in izvajalec nimata vpliva na delovanje platforme Polygon.


Omejitve glede nagrad:

 • - posameznik sme prejeti največ tri NFT;
 • - nagrajenec ne more zamenjati prejetega NFT za drug NFT (NFT z drugo serijsko številko);
 • - nagrajenec ne more zamenjati NFT za drugo nagrado;


Druge pomembne informacije glede nagrad:

 • - NFT-ji se nagrajencem podelijo brezplačno. 
 • - Ob izdaji NFT nima monetarne vrednosti. Organizator ne jamči, da bo katerikoli izdani NFT v prihodnosti imel monetarno vrednost.
 • - Nagrajenec mora imeti digitalno denarnico, da lahko prejme NFT.
 • - Razpolaganje s kripto sredstvi, kot so na primer NFT, v nekaterih jurisdikcijah lahko ustvarja davčne obveznosti za imetnike teh sredstev. Vsak nagrajenec prevzema obveznost plačila morebitnih davčnih obveznosti iz naslova prejema nagrade ali iz naslova razpolaganja z NFT potem, ko nagrajenec prejme NFT v svojo kripto denarnico s strani izvajalca.
 • - Nagrajenec lahko s NFT-jem prosto razpolaga, kar pomeni da ga lahko prenaša na druge kripto denarnice ali ga uvrsti v trgovanje na organiziranem trgu (centralizirana ali decentralizirana kripto borza).IZBOR NAGRAJENCEV


Pri vsaki nagradni aktivnosti je prvih 100 ljudi upravičenih do nagrade. Vsak, ki pravilno dokonča nagradno aktivnost in posreduje svoj naslov denarnice je upravičen do nagradnega NFT-ja. Nagrajenec se prostovoljno odloči ali bo organizatorju posredoval zahtevane osebne podatke. Posredovanje teh podatkov je pogoj za upravičenost do prejema nagrade.


OBVEZNOSTI, ZAVEZE IN IZJAVE NAGRAJENCA


Nagrajenec aktivnosti  ima v okviru aktivnosti naslednje obveznosti in zaveze:


ustvariti mora svojo kripto denarnico, kamor izvajalec nagrajencu prenese NFT (glej točko »Kripto denarnica«);

 • - spoštovati morebitna druga navodila organizatorja ali izvajalca, v povezavi z podeljevanjem nagrade;
 • - spoštovati navodila organizatorja v zvezi z marketinškimi aktivnostmi, ki sledijo zaključku natečaja in so povezane z natečajem;
 • - obveznost plačila davčnih obveznosti, če te nastanejo nagrajencu kot posledica prejema nagrade (ali nadaljnjega razpolaganja z nagrado).

Nagrajenec nagradne igre brezpogojno izjavlja da:

 • - soglaša z zbiranjem, obdelovanjem ter objavo osebnih podatkov nagrajenca na način, kot je opredeljen v 12. točki teh pravil sodelovanja (Osebni podatki udeležencev);
 • - soglaša s komercialno uporabo (objava na socialnih omrežjih organizatorja, spletni strani, spletnih portalih, v propagandnem materialu, itd.) osebnega imena in priimka nagrajenca;
 • - prevzema vso odgovornost za kakršno koli materialno ali nematerialno škodo ali druge posledice, ki bi jih utrpel nagrajenec, zaradi sodelovanja v natečaju;
 • - prevzema vso odgovornost v primeru, da v državi nagrajenca velja zakonodaja, ki preprečuje ali omejuje razpolaganje s kripto sredstvi;
 • - je seznanjem s tveganji, ki jim je imetnik kripto sredstev izpostavljen pri upravljanju s temi sredstvi in ta tveganja sprejema ter potrjuje razumevanje pravne narave kripto sredstev (glej 13. točko teh pravil).


KRIPTO DENARNICA


Ob začetku aktivnosti bo izvajalec ustvaril tri serije NFT-jev. Udeleženec mora imeti digitalno denarnico, če želi sodelovati v nagradni igri. Ko uspešno opravi nagradno aktivnost, se poveže z kripto denarnico in avtomatsko prejme NFT na svoj kripto račun. Do razdelitve NFT nagrajencem, bodo NFT deponirani v skupni kripto denarnici, ki jo upravlja izvajalec. 


Obveznosti nagrajenca so, da:

 • - v celoti sledi navodilom izvajalca v zvezi z odpiranjem kripto denarnice in hranjenjem privatnega ključa denarnice;
 • - ustvari kripto denarnico pred začetkom sodelovanja v nagradni igri;
 • - da sprejme vse potrebne ukrepe, ki zagotavljajo integriteto kripto denarnice in ki preprečujejo neavtoriziran dostop do kripto sredstev v denarnici;
 • - da po prejemu nagrade izpolni svoje obveznosti do organizatorja, v povezavi z marketinškimi aktivnostmi.


OBVEZNOSTI IN PRAVICE ORGANIZATORJA IN IZVAJALCA


Organizator in izvajalec imata v okviru natečaja naslednje obveznosti in zaveze:

 • - preko spletne strani in Instagram profila obvestiti udeležence o kakršnih koli spremembah natečaja;
 • - obvestiti nagrajenca o upravičenosti do prejema nagrade;
 • - pravočasno in na razumljiv način posredovati nagrajencu navodila glede odprtja kripto denarnice in prevzema nagrade;
 • - potem ko nagrajenec posreduje podatke o svoji kripto denarnici, organizator (ali izvajalec) zagotovi prenos NFT najkasneje v roku treh delovnih dni;
 • - upravljata osebne podatke strank skladno z določbami 12. točke teh pravil sodelovanja (Osebni podatki udeležencev).


Organizator ima v okviru natečaja naslednje pravice:

 • - spreminjati pravila, pogoje in potek natečaja, če o tem pravočasno in na ustrezen način obvesti udeležence;
 • - začasno prekiniti potek natečaja, če ima za to utemeljene razloge in če o tem pravočasno in na ustrezen način obvesti udeležence;
 • - dokončno prekiniti (odpovedati) natečaj, če ima za to utemeljene razloge in če o odpovedi natečaja pravočasno in na ustrezen način obvesti udeležence;
 • - zavrniti podelitev nagrade nagrajencu, če oceni da je nagrajenec na kakršenkoli način kršil pravila natečaja, kot so določena v teh pravilih.


IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA


Organizator v nobenem primeru ne odgovarja:

 • - za kakršne koli tehnične ali druge motnje na spletni strani ali socialnih omrežij, ki začasno ali trajno onemogočajo dostop do spletne strani ali Instagram profila;ž
 • - za kakršne koli tehnične ali druge motnje na blockchain platformi Polygon, ki se uporablja ki začasno ali trajno onemogočajo ustvarjanje ali prenašanje NFT (in drugih kripto sredstev);
 • - za trajno ali začasno izgubo NFT, ki je že bil prenešen v kripto denarnico nagrajenca (odgovornost preide na nagrajenca s trenutkom, ko nagrajenec nagrado prejme v svojo kripto denarnico);
 • - za kakršne koli tehnične ali druge motnje na blockchain platformi Polygon, ki vplivajo na možnost prenosa NFT potem, ko je bil NFT že prenesen v kripto denarnico nagrajenca ali na normalno delovanje kripto denarnice;
 • - za kakršno koli škodo, ki bi udeležencem nastala kot posledica začasne ali trajne prekinitve (odpovedi) natečaja s strani organizatorja;
 • - za kakršno koli škodo, ki bi nagrajencu nastala kot posledica neupoštevanja navodil glede ustvarjanja kripto denarnice in razpolaganja z NFT;
 • - za kakršno koli škodo, ki bi nagrajencu nastala kot posledica neustreznih ukrepov namenjenih varovanju integritete kripto denarnice;
 • - za kakršne koli davčne obveznosti, ki bi nagrajencu nastale kot posledica prejema nagrade;
 • - za kakršno koli škodo, ki bi nagrajencu nastala kot posledica uradnih postopkov pristojnih organov, če za nagrajenca velja zakonska omejitev razpolaganja s kripto sredstvi;
 • - za drugo škodo, ki je rezultat višje sile oziroma rezultat okoliščin na katere organizator nima vpliva.


OSEBNI PODATKI UDELEŽENCEV


Organizator kot upravljavec osebnih podatkov, zbira in obdeluje (skupaj: »upravlja«) osebne podatke udeležencev skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta z dne 27.4.2016 (v nadaljevanju “GDPR”) in/ali v skladu z relevantno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih pravic.

Organizator upravlja le osebne podatke, ki jih prostovoljno posreduje nagrajenec potem, ko organizator obvesti udeleženca natečaja o upravičenosti do nagrade in ga zaprosi za posredovanje kontaktih podatkov ter osebnega imena in priimka.

Namen obdelave osebnih podatkov nagrajencev je, da  bodo zbrani osebni podatki uporabljeni izključno za namen celotne izvedbe natečaja in marketinških aktivnosti organizatorja po zaključku natečaja. Marketinške aktivnosti bodo vezane izključno na natečaj oziroma na nagrado.

Osebni podatki nagrajencev, ki se bodo zbirali: ime, priimek, elektronski naslov in številka mobilnega telefona.

Organizator kot upravljavec podatkov zbrane osebne podatke skrbno varuje in dovoli dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se zavezali k ustreznim obvezam zaupnosti. Osebne podatke sodelujočih organizator lahko posreduje pogodbenim obdelovalcem podatkov, kolikor je to potrebno za izpolnjevanje nalog v okviru izvedbe tega natečaja in sicer družbi April 8, digitalna agencija, d.o.o., Hrvaška ulica 16,1000 Ljubljana (agencija).


Pogodbena obdelovalca osebnih podatkov smeta obdelovati osebne podatke le v okviru odobritve ali naročila, ki ga prejmeta od organizatorja, v skladu z veljavno zakonodajo in izključno za namene izvedbe nagradnega natečaja, v skladu s temi pravili.

Organizator, izvajalec in agencija osebnih podatkov ne bodo prenašali ali obdelovali izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Organizator, izvajalec in agencija pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bodo  posredovali ali razkrili tretjim osebam.

V času trajanja upravljanja osebnih podatkov ima udeleženec iz tega naslova vse pravice, ki mu jih podeljuje GDPR in/ali nacionalna zakonodaja, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Med drugim pravico do vpogleda, prepisa in popravka ter pravico zahtevati, da organizator preneha uporabljati osebne podatke za namene neposrednega trženja.


Organizator osebna imena in priimke nagrajencev lahko objavi na spletni strani, na Instragram profilu in drugih socialnih omrežjih organizatorja, tiskanih in spletnih medijih ter povsod drugje, če je to skladno z organizatorjevo trženjsko strategijo v povezavi z natečajem in nagradami natečaja.

Z objavami organizatorja iz prejšnjega odstavka nagrajenec izrecno soglaša.

Za vsa vprašanja glede obdelave podatkov ali pravic se sodelujoči lahko obrnejo na splošno elektronski naslov organizatorja: info@april8.si


TVEGANJA IZ NASLOVA RAZPOLAGANJA S KRIPTO SREDSTVI IN PRAVNA NARAVA KRIPTO SREDSTEV


Iz naslova razpolaganja s kripto sredstvi, kar med drugim obsega imetništvo, prenašanje in hranjenje, izvira več oblik valutnega, operativnega, regulatornega, likvidnostnega, tehničnega in drugega tveganja:

 • - Tveganje izgube dela ali celotnega finančnega vložka v kripto sredstvo.
 • - Tveganje velike volatilnost cene kripto sredstva.
 • - Verjetnost da pretekli donosi ne predstavljajo nobene garancije za prihodnje.
 • - Donose.
 • - Regulatorno tveganje zaradi nedefiniranega pravnega okvirja.
 • - Regulatorno tveganje zaradi sprememb davčne zakonodaje.
 • - Regulatorno tveganje prepovedi ali omejevanja transakcij s kripto sredstvi.
 • - Nelikvidnost posameznih kripto sredstev.
 • - Tveganja povezana z e-denarnicami (npr. Metamask wallet).
 • - Napaka v delovanju ali nedelovanje blockchain omrežja.
 • - 51% napad na posamezno blockchain omrežje.
 • - Tveganja delovanja posamezne kriptoborze (centralizirane ali decentralizirane).
 • - Tveganje, ki izhaja iz nove tehnologije.
 • - Kripto sredstva niso regulirani finančni instrument. Izdajatelji kripto sredstev niso regulirane finančne institucije.
 • - Morebitna izguba premoženja v kripto sredstvih, ni zavarovana z nobeno shemo, kot to velja za depozite prebivalstva pri bankah.
 • - V določenih državah je razpolaganje s kripto sredstvi prepovedano.


S sodelovanjem na natečaju udeleženec potrjuje, da je seznanjen z zgornjimi tveganji in ta tveganja sprejema ter da je seznanjen s pravno naravo kripto sredstev, med katera spadajo tudi NFT.


PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE


Vse pravice intelektualne lastnine v povezavi z natečajem in nagradami, kot so avtorske pravice v povezavi z nagradami, znamka (logo), imena produktov in avtorske pravice, ki so objavljene na spletni strani in na Instagram profilu, so izključna last Turistično združenje Portorož, g.i.z., Obala 16, 6320 Portorož in z njimi lahko organizator prosto razpolaga. Uporaba teh pravic intelektualne lastnine s strani tretjih, brez predhodnega soglasja organizatorja, ni dovoljena.

Vse pravice intelektualne lastnine iz prejšnjega odstavka, ostanejo v izključni lasti Turističnega združenja Portorož. Nobene določilo v teh pravilih ni mogoče razumeti na način, da Turistično združenje Portorož na nagrajenca ali na kogarkoli drugega prenaša lastništvo na pravicah intelektualne lastnine v povezavi z NFT.

Nagrajencu ter vsakokratnemu kasnejšemu imetniku NFT-ja podeljuje omejeno, preklicljivo, neizključno, neprenosljivo licenco (vključno s prepovedjo podeljevanja pod-licenc) za dostop, uporabo, ogled, kopiranje in prikazovanje vsebine NFT. Licenca iz prejšnjega odstavka velja za čas lastništva NFT ter izključno za osebno in nekomercialno uporabo NFT in vključuje pravico lastnika NFT do prostega prenašanja NFT na druge prejemnike, ob upoštevanju pravil in omejitev, kot so opredeljene v teh pravilih.


KONČNE DOLOČBE


Kontakt:

organizator: Turistično združenje Portorož

izvajalec: April8, email: info@april8.si


Veljavno pravo in reševanje sporov

Za presojo veljavnosti teh pravil o natečaju se uporablja slovensko pravo.

Za reševanje sporov, ki izvirajo iz teh pravil, je pristojno sodišče v Ljubljani.