Novice - Portorož in Piran

Vse novice

Javni razpis za delovno mesto direktorja/direktorice Turističnega združenja Portorož, gospodarskega interesnega združenja

11. 7. 2023

Na podlagi 23. in 25. člena Statuta Turističnega združenja Portorož in sklepa Nadzornega sveta Turističnega združenja Portorož z dne 05. 07. 2023, Turistično združenje Portorož objavlja:

javni razpis za delovno mesto direktorja/direktorice Turističnega združenja Portorož, gospodarskega interesnega združenja.


1. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki:

a) ima najmanj izobrazbo pridobljeno po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo oziroma enakovredno izobrazbo,
b) ima najmanj tri (3) leta delovnih izkušenj s področja organizacije, upravljanja in vodenja, prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja turizma,
c) obvlada poleg slovenskega in italijanskega jezika še najmanj angleški ali nemški jezik,
d) obvlada programska orodja MS Office,
e) pripravi program dela združenja,
f) je državljan Republike Slovenije,
g) ni bil pravnomočno obstojen za kaznivo dejanje zoper gospodarstvo ali premoženje,
h) poda izjavo, da ne opravlja pridobitne dejavnosti z delovnega področja združenja oziroma v primeru da tako dejavnost opravlja, da bo z dejavnostjo prenehal z nastopom mandata.


2. Okvirna vsebina dela, v skladu z akti o ustanovitvi:

a) vodi in usklajuje delovni proces in poslovanje združenja,
b) odgovarja za zakonitost poslovanja združenja,
c) predlaga temelje poslovne politike združenja,
d) pripravlja letne načrte in programe dela,
e) pripravlja letno poslovno poročilo in druge predloge za nadzorni svet združenja,
f) sprejema ukrepe za izvajanje načrtov in programov in jih po potrebi predlaga v sprejem
g) skrbi za redno in točno pripravo računovodskih izkazov,
h) izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta združenja,
i) odloča o vseh zadevah s področja delovnih razmerij na prvi stopnji,
j) izdaja pooblastila za posamična pravna opravila v imenu in za račun združenja,
k) pripravlja organizacijo in sistematizacijo delovnih mest, ki jo posreduje v potrditev nadzornemu svetu združenja.
l) opravlja druge zadeve, ki so določene s pogodbo o ustanovitvi Turističnega združenja Portorož.


3. Pravilno izpolnjena prijava naj vsebuje:

1. Življenjepis (CV – EUROPASS).
2. Program dela združenja za obdobje trajanja mandata (5 let).
3. Dokazilo o pridobljeni stopnji izobrazbe (kopija diplome ali enakovrednega dokazila).
4. Dokazilo o znanju slovenskega, italijanskega in angleškega ali nemškega jezika ter morebitnih ostalih jezikov, katerih obvladanje zatrjuje.
5. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (vodstvene izkušnje in izkušnje s področja turizma).
6. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper gospodarstvo ali premoženje.
7. Dokazilo, da je državljan Republike Slovenije.
8. Izjavo, da ne opravlja pridobitne dejavnosti z delovnega področja združenja oziroma, v primeru da tako dejavnost opravlja, da bo z dejavnostjo prenehal z nastopom mandata.


4. Rok za oddajo prijav in rok za obveščanje o izbiri

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: TURISTIČNO ZDRUŽENJE PORTOROŽ, gospodarsko interesno združenje občine Piran, ENTE PER IL TURISMO PORTOROSE, Gruppo d interesse economico del Comune di Pirano, Portorož, Obala 16, 6320 Portorož - Portorose, s pripisom »NE ODPIRAJ ‐ javni razpis za Direktorja Turističnega združenja Portorož«, v 30 dneh od dneva objave tega razpisa. Rok za prijavo je do vključno 10. 08. 2023.

Nepravočasne in nepopolne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključenem izbirnem postopku.


TURISTIČNO ZDRUŽENJE PORTOROŽ, gospodarsko interesno združenje občine Piran
ENTE PER IL TURISMO PORTOROSE, Gruppo d interesse economico del Comune di Pirano

Kontakt

Kontakt za medije Polona Žigo
T: +386 (0)5 674 82 62
polona@portoroz.si