Projekt "Morski prevozi" - Portorož in Piran

Novice za partnerje

Projekt "Morski prevozi"

LAS Istre

Projekti pridobljeni na podlagi Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Istre« v letu 2017

Naziv operacije:

Vzpostavitev informacijske rešitve za morske prevoze med Slovenskimi mesti in turistično atraktivnimi točkami.

Skrajšan naziv operacije:

MORSKIPREVOZI

Partnerji v projektu:

  • Emigma d.o.o.
  • Ribištvo Domenico Steffe, Arturo Steffe s.p.
  • Turistično združenje Izola – TZ Izola, g.i.z.
  • Turistično združenje Portorož, G.I.Z., Ente per il turismo Portorose, g.i.e.

 

Namen in predmet operacije

Osnovni namen projektne ideje je razviti prometne povezave po slovenskem morju  ob obali, kar bi omogočilo dodatni vir prihodka ribičem, obstoječim ponudnikom morskih prevozov in oblikovanje novih turističnih itinerarijev s povezovanjem morja z notranjostjo Istre. Komunikacija med ponudniki in povpraševalci storitev bo potekala preko inovativne spletne aplikacijske platforme, s katero se bodo ustvarila inovativna delovna mesta. Gre za nove povezave med kraji, razbremenitev obstoječih prometnih tokov (cesta, garažne hiše) ter lažjo in regulirano dostopnost do zavarovanih območij. Vlogo v projektu ima tudi Uprava RS za pomorstvo (URSP), ki s pismom podpore soglaša, da bo v okviru svojega dela prispevala k projektu, preverila ustrezen pravno formalen okvir za izvajanje dejavnosti ter podala usmeritve za ustrezno oblikovanje aplikacijske platforme v smislu kompatibilnosti z NEO (nacionalno enotno okno). Projektna ideja predvideva ustrezna izobraževanja in osveščanje potencialnih prevoznikov, promocijo storitve na celotni slovenski obali ter spodbujanje oblikovanja novih turističnih itinerarijev. Za promocijo novega turističnega produkta in spodbujanje oblikovanja novih turističnih itinerarijev sta zadolžena projektna partnerja TZ Portorož in Izola.

Območje izvajanja

Operacija se izvede le na območju LAS ISTRE in sicer na tistih območjih, ki so v SLR zajeta v finančni okvir za Evropski sklad za regionalni razvoj ESRR.

Čas izvajanja operacije

  • Začetek operacije: 1.11.2018
  • Zaključek operacije: 31.12.2021
  • Zaključek spremljanja operacije: 31.12.2026

Vrednost operacije

  • Vrednost operacije: 199.823,60 EUR (z DDV)
  • Upravičeni stroški operacije: 181.732,40 EUR
  • Višina sofinanciranja operacije: 145.385,92 EUR

Financiranje operacije

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganje revščine«, tematskega cilja »Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji«, prednostne naložbe »Vlaganja v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, specifičnega cilja »Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območju LAS«. Več informacij https://www.eu-skladi.si/