Projekt "365 dni riviere" - Portorož - Piran

Novice za partnerje

Projekt "365 dni riviere"

Prijavitelj: Občina Piran – vodilni partner.
Ostali partnerji: K projektu so pristopili Grad (Občina) Opatija, Turistička zajednica grada Opatije, Turistično združenje Portorož.
Status projekta: V teku.

Opis projekta

Portoroška riviera in Opatijska riviera danes veljata za razviti turistični destinaciji in eni najbolj prepoznavnih in obiskanih turističnih destinacij v Sloveniji oziroma Hrvaški. Za ohranitev oziroma za nadgradnjo sedanjega stanja glede obiskanosti turistov, zagotovitev dodatne ponudbe ter delovnih priložnosti domačega prebivalstva se je dokaj ambiciozno pristopilo k navedenem projektu, ki v prvi vrsti ima za cilj opredeliti in zagotoviti “dogajanje 365 dni na leto v navedenih krajih  “ z namenom dviga prepoznavnosti v svetovnem merilu.

Projekt pokriva geografsko območje najbolj prepoznavne, z najdaljšo tradicijo turizma uveljavljene RIVIERE Vzhodnega Jadrana, Portoroške in Opatijske riviere. Poleg projektnih partnerjev bo v projektu sodelovala tudi strokovne javnost iz javnega, zasebnega in civilnega sektorja, ki se ukvarjajo s kulturo in turizmom, turistični ponudniki, hotelske verige z namenom kreiranja skupne razvojne strategije turističnega produkta ter sooblikovanja turističnih programov ter trženjskih produktov. Na ta način bodo navedeni deležniki imeli tudi večji interes po realizaciji produktov, programov, ki jih bomo kreirali skozi projekt. Korist od projekta bodo imeli vsi deležniki na destinaciji (turistični ponudniki, občine, prebivalci, turisti, neprofitne organizacije s področja turizma), saj je glavni namen projekta oblikovati ponudbo za 365 dni v letu in s tem omogočiti zasedenost turističnih kapacitet skozi vse leto. To pomeni, da z atraktivnimi programi želimo tudi podaljšati dobo bivanja turistov na več dni v čezmejni destinaciji (Portoroška in Opatijska riviera).

Specifični čezmejni cilji projekta

  • Na osnovi edinstvenih potencialov Portoroške riviere in Opatijske riviere (najdaljša tradicija organiziranega turizma in nekdanji najbolj elitni destinaciji Avstro-Ogrske monarhije) oblikovati privlačen in konkurenčen integralni turistični produkt - kulturni turizem »RIVIERA«, ki izboljšuje prepoznavnost območja in postane generator prihoda v destinacijo 365 dni v letu, kar vzpodbuja razvoj turizma in ostalih s turizmom povezanih dejavnosti, vsem  partnerjem v projektu, pridruženim turističnim akterjem in ostalim turističnim javnostim.
  • Oblikovati sistem 6 podproduktov kulturnega turizma (identitete pretvorjene v zgodbe, le te pa v programe), po katerih postaneta destinaciji prepoznavni – in oblikovati 10 programov kulturno-turističnih prireditev, ki bodo ustvarjale motiv za prihod na skupno čezmejno območje tudi v zdaj manj zasedenih mesecih in s tem povečali potrošnjo turistov na destinaciji »RIVIERA«;
  • Na skupnem čezmejnem območju pilotsko izvesti imidž čezmejno kulturno prireditev »RIVIERA skozi stoletje«, ki v prihodnjih letih preraste v vodilno prireditev (generiranje prihodov novih turistov na destinacijo in povečanje potrošnje na destinaciji);
  • Oblikovati načrt profesionalne organizacije in skupne trženjske platforme za trženje kulturnega turizma »RIVIERA in tako z združevanjem sredstev in izboljšanjem konkurenčnosti doseči večje učinke na tujih trgih za vse turistične ponudnike na destinaciji;
  • Pripraviti osrednja trženjska orodja (brošura, spletni portal) in vzpostaviti medijske povezave, s katerimi se bodo izvajale skupne trženjske in promocijske aktivnosti s poudarkom na tujih emitivnih trgih;
  • Vključiti in izobraziti vse ključne deležnike iz javnega, zasebnega in civilnega sektorja za oblikovanje, trženje in izvedbo integralnega turističnega produkta kulturni turizem »RIVIERA«.

Vrednost projekta

Višina celotnih upravičenih stroškov projekta znaša 512.457,00 EUR sofinanciranje iz IPA sredstev pa znaša 435.588,45 EUR oziroma največ v deležu 85%.

Razliko predstavlja 10% nacionalno sofinanciranje ter 5% lastno sofinanciranje.

  • Začetek izvedbe operacije: 01.04.2011.
  • Zaključek operacije: 31.03.2013

Informacije o razpisu

Informacije o izvedenem 2. javnem razpisu v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013. na katerega je kandidirala Občina Piran si je moč ogledati na spletni strani pri Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in sicer na: http://www.si-hr.eu/start_sl/.
/default/PDF/opis_projekta_365_dni.pdfOpis projekta (381 KB)

Kontakt

Kontaktna oseba Občine Piran za dodatne informacije o poteku operacije – projekta 365 DNI RIVIERE je:
Mladen Dodig
Koordinator za razvojne projekte Občine Piran
T: +386 (0)5 671 03 53
F: +386 (0) 5 671 03 43
E: mladen.dodig@piran.si